Marshalplan


Inrichting van de Marshaldienst

Het bestuur heeft voor het goed functioneren van de vereniging een aantal commissies ingesteld die onder verantwoordelijkheid van het bestuur zorgen voor het goed functioneren van de golfvereniging. De Marshalcommissie is een van de zeven ingestelde commissies.

Alle commissies hebben een contactpersoon vanuit het bestuur. Na elke bestuursvergadering wordt een relevante besluitenlijst gestuurd naar de contactpersoon van de commissie. Twee maal per jaar belegt het bestuur een bijeenkomst met alle contactpersonen.

De contactpersoon van de Marshalcommissie belegt minimaal drie maal per jaar een overleg met alle marshals om alle voorkomende zaken te bespreken en het seizoen te evalueren. Het verslag van deze bespreking is bestemd voor de marshals en voor de contactpersoon vanuit het bestuur.

Ook wordt aandacht geschonken aan het bijhouden van kennis en vaardigheden als reanimatie en gebruik van de AED.

Een van de marshals heeft de taak om het maandelijkse dienstrooster te maken. Diensten kunnen onderling geruild worden. Het staat de marshal van dienst vrij om zelf op de dag van zijn/haar dienst te bepalen welk dagdeel hij/zij dienst doet. Het verslag van deze bespreking is bestemd voor de marshals en voor de contactpersoon vanuit het bestuur.

De taken van de marshal worden uitgevoerd op de 9-holes baan, de par 3 baan en de (oefen)faciliteiten rond het clubhuis, inclusief het parkeerterrein.

Gezien het aantal marshals heeft dit tot gevolg dat niet alle dagen een marshal in de baan kan zijn. Tijdens wedstrijden die vanuit de vereniging zijn georganiseerd, heeft de wedstrijdleiding de zorg voor de baan en het spelverloop.

Taken en bevoegdheden van de marshal

1. Algemeen

De marshal treedt op namens het bestuur van de Golfclub en ontleent daaraan zijn gezag. Een marshal is in de eerste plaats gastheer/gastvrouw. Hij/zij is in de baan herkenbaar als marshal. De marshal verricht zijn / haar werkzaamheden op correcte en hoffelijke wijze. De aanwijzingen van de marshal dienen te worden opgevolgd door de gebruikers van de golfaccomodatie. Beledigingen aan het adres van de marshal zijn ontoelaatbaar.

Voor de marshaltaak is de naleving van de gedrags- etiquetteregels belangrijker dan de naleving van de spelregels. Dit laatste is de verantwoordelijkheid van de spelers zelf.

2. Taak van de marshal

- Ontvangst van gasten;

 - Informatie geven, o.a. uitleg over de routing, desgevraagd over toepassen regels en situaties in onze baan

- Doorstroming bevorderen en wachttijden zoveel mogelijk voorkomen, o.a.

          - routing aanpassen door ook te laten starten op hole 5,

          - spelen van kleur naar handicap,

          - alle spelers slaan af van dezelfde tee,

          - wijs de spelers op ‘ready golf’ spelen: de speler die het eerste klaar staat en het           is veilig, slaat als eerste. Ook als zijn bal dichter bij de hole ligt.

- Servicegericht handelen:

          - verloren club, verloren bal helpen zoeken

          - nabrengen van vergeten maar noodzakelijke spullen

          - het aanhoren van klachten en het oplossen van misverstanden en irritaties

          - hulpverlenen (eerste hulp, reanimatie, AED)

Controleren

          - toezien op naleving van de regels m.b.t. het gebruik van de baan (inclusief           Par 3 baan);

          - dresscode

          - rechtmatigheid van spelen

          - naleven van algemeen geldende golf-en etiquetteregels.

          - gebruik van pitchfork en het terugleggen van plaggen, bunker aanharken

          - rijdt men de buggyroute als dit verplicht is gesteld

- Veiligheid

          - in voorkomende gevallen wijzen op gevaarlijk spel, onveilig gedrag, onveilige       situatie

          - verhinderen dat personen zonder toestemming zich op de baan bevinden           (wandelaars bijvoorbeeld)

3. Bevoegdheden en sancties

De marshal is geen strenge politieagent door de baan, maar is aangesteld om tijdens drukke perioden het golfplezier van alle gebruikers te bevorderen. De marshal treedt op als gastheer/gastvrouw van leden en gastspelers, maar mag corrigerend optreden indien de situatie dit noodzakelijk maakt. Leden en gasten dienen deze aanwijzingen op te volgen. Spelers die ongeoorloofd op de baan aanwezig zijn, mogen 'dwingend' verzocht worden de baan te verlaten. Ook is hij/zij bevoegd indien meer dan een waarschuwing of corrigerende aanwijzingen geen resultaat hebben de speler(s) te verzoeken de baan te verlaten. In die gevallen waarin van de marshal wordt gevraagd corrigerend op te treden, weet deze zich gesteund door de marshalcommissie en het Verenigingsbestuur.

Incidenten worden door de marshal van dienst in het logboek genoteerd. Bij herhaaldelijke ernstige overtreding(en) kan de marshalcommissie het bestuur vragen om de betreffende speler(s) een sanctie op te leggen. Een dergelijke situatie wordt mondeling en schriftelijk per omgaande gemeld. De klacht van de marshal wordt binnen een week afgehandeld.

De procedure

Het bestuur roept zo spoedig mogelijk na de melding een vertegenwoordiger van de marshalcommissie, de betrokken marshal en betrokken speler(s) bijeen om de inhoud van de melding te bespreken en eventueel een sanctie op te leggen. Van de bespreking en de conclusie van het bestuur wordt een verslag gemaakt.

Mogelijke sancties zijn:

- de speler wordt voor een nader te bepalen termijn de toegang tot de baan ontzegd;

- de speler wordt definitief de toegang tot de baan ontzegd;

- de speler/het clublid wordt voor een nader te bepalen termijn geschorst;

- het clublid wordt als lid geroyeerd.

Basisuitrusting van de marshal

- legitimatie ( kleding/buggy);

- mobile telefoon;

- E.H.B.O-doos en A.E.D.;

- golfregelboekje;

- water;

- potlood / pen, scorekaart(en);

- signaalhoorn;

- noodzakelijke telefoonnummers;

- logboek;

- baanreglement;

- verkort calamiteitenplan;

Het competentieprofiel van de marshal.

De marshal van GCE moet om zijn/haar rol goed te kunnen uitoefenen beschikken over verschillende competenties. Deze zijn te onderscheiden in een drietal aspecten:

  1. Welke kennis moet hij/zij hebben
  2. Over welke vaardigheden moet hij/zij beschikken
  3. Welke persoonlijke kenmerken zijn van belang voor het uitoefenen van de functie.

Ad.1

- mensenkennis;

- het baanreglement;

- kennis van de baan, de routing, de knelpunten;

- spelinzicht: kennis van verschillende wedstrijdvormen i.v.m. tempo van spelen;

- het Marshallplan;

- het calamiteitenplan;

 

Ad2.

- niet storend aanwezig zijn, maar wel zichtbaar;

- flexibel kunnen optreden;

- consequent zijn;

- snel kunnen inspelen op situaties;

- kunnen reanimeren en de AED gebruiken;

Ad 3.

- gastgericht zijn;

- communicatief zijn: kunnen luisteren en adviezen of correcties helder kunnen beargumenteren;

- zelfverzekerd en overtuigend zijn;

- besluitvaardig zijn;

- stressbestendig zijn, rustig en beheerst kunnen blijven;

- tactvol en diplomatiek zin;

- van onbesproken gedrag zijn.

Communicatie

Communicatie op de baan

De marshal in de rol van gastheer/gastvrouw wordt door de marshal en de spelers als het meest prettig ervaren. Moeilijker wordt het om in de controlerende rol een speler een vervelende boodschap over te brengen en toch de sfeer prettig te houden. Een aantal handreikingen daarvoor zijn:

- wees beleefd en voorkomend. Stel uzelf voor, neem de pet af en spreek de mensen niet zittend vanuit de buggy toe. Zeker niet als u iemand moet corrigeren;

- breng de boodschap direct en duidelijk;

- geef de ander de gelegenheid stoom af te blazen. Luister, stel vragen, vat samen;

- breng uw argumenten kort en krachtig. Het gaat om het gedrag van de speler, niet om de persoon;

- vermijd discussies, biedt in plaats daarvan zo mogelijk een oplossing;

Communicatie binnen de club

De marshal moet ook communiceren met anderen die een belangrijke rol vervullen, zoals de greenkeepers, de receptie, de pro, de baancommissie en de contactpersoon vanuit het bestuur.

Communicatie binnen het marshalteam

Onderling contact is van belang voor het slagen van een goed functionerend marshalteam. We moeten ons ervan bewust zijn dat ons eigen gedrag bepalend kan zijn voor het imago van alle marshals: elkaar steunen, elkaar niet afvallen, consequent en eenduidig zijn in ons gedrag.

Van belang is verder het regelmatig vergaderen met als vast agendapunt evaluatie van de afgelopen periode, het logboek, de informele contacten, E-mail. Ook wordt aandacht geschonken aan bijhouden van kennis en vaardigheden, o.a. het deelnemen aan workshops voor marshals door de NGF.

Jaarlijks komt de marshalcommissie ten minste drie maal bijeen met het doel het bespreken van het seizoen voor aanvang ervan en ten behoeve van tussentijdse evaluaties.

Werving

De marshalcommissie behoeft dringend uitbreiding. Het aantal speelgerechtigde leden en het aantal green fee spelers vertonen een stijgende lijn. Dit heeft tot gevolg dat de baan intensiever gebruikt wordt en dat dagelijks een marshal in de baan het logische gevolg zou moeten zijn. Echter met het huidige aantal marshals is dit niet haalbaar.

De werving van nieuwe marshals heeft een nieuwe impuls nodig. De huidige manier, het incidenteel leden vragen of ze er iets voor voelen marshal te zijn, heeft onvoldoende effect. We zullen meer dan tot nu voor het begin van een nieuw seizoen en tussentijds publiciteit moeten zoeken via de nieuwsbrief, het publicatiebord, de algemene ledenvergadering e.d.

Benoemingsprocedure van een marshal

Er is nog geen benoemingsprocedure vastgesteld. In zekere zin kan de huidige marshalcommissie zich, gezien de geringe animo van de leden om zich aan te melden, dit ook niet veroorloven.

De praktijk van nu is dat iemand die zich aanmeldt, mondeling en schriftelijk wordt geïnformeerd over de inhoud van de taak en wat er verder bij komt kijken.

Als het besluit definitief is, wordt hij/zij ingeroosterd. Vooraf aan de eerste dienst, gaat de nieuwe marshal een of meer keren mee met een ervaren marshal.

 

De Marshalcomissie,  Emmeloord, maart 2017

 

Naar boven

Clubnieuws

23-03-2019

1e vismix wedstrijd was succes!

Lees meer...

11-03-2019

Nieuwsbrief maart 2019 is verschenen

Ga naar pagina...

11-03-2019

Remmelt Pit wint in play-off van Geert-Jan Koopman en wordt WWC kampioen

Lees meer...

11-03-2019

Matchplay knok-out bijna vol.

Lees meer...

11-03-2019

Nog plekjes vrij voor par 3 matchplay van 17 mrt.

Lees meer...

09-03-2019

Promotiefilm GCE door Emelwerda studenten

Lees meer...

Zoek in site:
Kalender:
« Maart 2019 »
M D W D V Z Z
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

Ogenblik a.u.b. ...